جدول_تزئینی_دورباغچه (9)

نوعی از جدول های بتنی هستند که دارای طرح و رنگ متنوعی جهت تزئین دور حیاط یا باغچه و هر فضایی که نیاز به جداسازی زمین خشک از تر و زیباسازی احساس شود، این جداول کاربرد دارند.