کفپوش پرسی دولایه

6 × 20 × 10
عیار سیمان 400 Kg/m3
وزن قطعه : ... kg
تعداد در مترمربع : 50 عدد
قابلیت تولید در تمام رنگها

[us_single_image image=”6985″ size=”thumbnail” align=”center”]
[us_separator thick=”2″ color=”primary”][us_separator thick=”2″ color=”primary”]

کفپوش پرسی دولایه

6 × 20 × 20
عیار سیمان 400 Kg/m3
وزن قطعه : ... kg
تعداد در مترمربع : 25 عدد
قابلیت تولید در تمام رنگها

[us_single_image image=”6986″ size=”thumbnail” align=”center”]
[us_separator thick=”3″ color=”primary”]

کفپوش پرسی دولایه

6 × 25 × 25
عیار سیمان 400 Kg/m3
وزن قطعه : ... kg
تعداد در مترمربع : 65 عدد
قابلیت تولید در تمام رنگها

[us_single_image image=”6987″ size=”thumbnail” align=”center”]
[us_separator thick=”2″ color=”primary”][us_separator thick=”2″ color=”primary”]

کفپوش پرسی دولایه

6 × 40 × 40
عیار سیمان 400 Kg/m3
وزن قطعه : ... kg
تعداد در مترمربع : 65 عدد
قابلیت تولید در تمام رنگها

[us_single_image image=”6988″ size=”thumbnail” align=”center”]
[us_separator thick=”3″ color=”primary”]

کفپوش پرسی دولایه

موشکی 20
عیار سیمان 400 Kg/m3
وزن قطعه : ... kg
تعداد در مترمربع : 65 عدد
قابلیت تولید در تمام رنگها

[us_single_image image=”6984″ size=”thumbnail” align=”center”]
[us_separator thick=”2″ color=”primary”][us_separator thick=”2″ color=”primary”]

کفپوش پرسی دولایه

شیاردار نابینا 40
عیار سیمان 400 Kg/m3
وزن قطعه : ... kg
تعداد در مترمربع : 65 عدد
قابلیت تولید در تمام رنگها

[us_single_image image=”6982″ size=”thumbnail” align=”center”]
[us_separator thick=”3″ color=”primary”]

کفپوش پرسی دولایه

سکه ای 20 نابینا
عیار سیمان 400 Kg/m3
وزن قطعه : ... kg
تعداد در مترمربع : 65 عدد
قابلیت تولید در تمام رنگها

[us_single_image image=”6981″ size=”thumbnail” align=”center”]
[us_separator thick=”2″ color=”primary”][us_separator thick=”2″ color=”primary”]

کفپوش پرسی دولایه

8×20×10 ترافیکی
عیار سیمان 400 Kg/m3
وزن قطعه : ... kg
تعداد در مترمربع : 65 عدد
قابلیت تولید در تمام رنگها

[us_single_image image=”6989″ size=”thumbnail” align=”center”]
[us_separator thick=”3″ color=”primary”][us_separator thick=”5″ color=”custom” bdcolor=”#dd3333″]